Onderzoek OVZZ | wat vind je van de transformatie?

De gemeente Zaanstad heeft plannen om 4500 woningen te bouwen in de Achtersluispolder. Dat betekent dat het bedrijventerrein zou kunnen transformeren naar een gemengd woon-werkgebied. Dit zal gevolgen hebben voor de bedrijvigheid in het gebied.

In de gemeenteraad wordt in februari 2023 een besluit genomen. Het is van belang om de stem van de ondernemer mee laten tellen in dat besluit. De Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVVZZ) wil daarom weten wat er nu leeft onder alle ondernemers in de Achtersluispolder. Wat vindt u van deze transformatie en wat zullen de gevolgen zijn voor uw bedrijf. U wordt daarom vriendelijk verzocht even tijd te maken voor dit onderzoek.

Onderzoeksbureau Strabo voert het onderzoek uit. In de week van 10 t/m 14 oktober komt een medewerker van Strabo bij u langs met een schriftelijke vragenlijst. Er zijn drie opties:

  • U vult de enquête in en deze wordt een week later bij u opgehaald.
  • U vult de enquête in en stuurt deze zelf met een retourenvelop naar het antwoordnummer van Strabo.
  • U vult de enquête online in gebruik makend van de volgende link strabo.nl/achtersluispolder

De medewerker van Strabo spreekt met u af welke optie uw voorkeur heeft.

Strabo verwerkt de resultaten. De anonimiteit van de gegevens is gegarandeerd, de enquêtes blijven in bezit van Strabo en gegevens van individuele bedrijven worden niet gedeeld met derden.

De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met alle ondernemers in de Achtersluispolder, ook de niet-OVZZ-leden.

Heeft u vragen over het onderzoek dan kunt u zich wenden tot Jeroen Verwaaijen van Strabo (verwaaijen@strabo.nl of 06-50528777) of Vincent van Vliet van de OVZZ (vvanvliet@sturmzaandam.nl of 06 – 52 09 03 96).

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.

Share Button

OVZZ stelt Strategische Agenda op

Voor een kwalitatief beter, duurzamer en schoner Zaanstad.

Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid (OVZZ) behartigt de belangen voor de bedrijven rond de gebieden Achtersluispolder, Westerspoor en Zuiderhout. OVZZ kijkt vooruit en werkt met een concrete Strategische Agenda voor de komende jaren. Deze Strategische Agenda is inmiddels gedeeld met politiek Zaanstad om aandacht te vragen voor de inzet om Zaanstad kwalitatief beter, duurzamer en schoner voor de Zaankanters te maken.

In deze Strategische Agenda worden een aantal speerpunten benoemd. Lees verder “OVZZ stelt Strategische Agenda op”

Share Button

Werkgroep Transformatie ASP in gesprek met nieuwe wethouder Wessel Breunesse

Deze week heeft de werkgroep Transformatie Achtersluispolder (ASP) (te weten Marco Brusche) met bestuursleden Rob Karst en Vincent van Vliet en directeur Rob Smits kennisgemaakt met de nieuwe wethouder Wessel Breunesse. Ook hebben we kennisgemaakt met de nieuwe gebiedsmanager Joost Dunselman. Lees verder “Werkgroep Transformatie ASP in gesprek met nieuwe wethouder Wessel Breunesse”

Share Button

OVZZ reageert op “Concept Economische Visie” van Gemeente Zaanstad

“Geef meer duidelijkheid (#hoedan?) in de visie en koers!”.

Gemeente Zaanstad werkt momenteel aan een nieuwe Economische Visie en wil hiermee een stap maken naar een toekomstbestendige economie die duurzaam, kennisintensief en inclusief is en bijdraagt aan de brede welvaart in de stad. OVZZ heeft het concept Economische visie bekeken en hier een reactie op gestuurd.  Lees verder “OVZZ reageert op “Concept Economische Visie” van Gemeente Zaanstad”

Share Button

Update windmolens Noorder IJplas/Cornelis Douwesterrein

Het projectteam Amsterdam Wind heeft ons onderstaand bericht gestuurd:

Graag informeren we u met dit bericht over de ontwikkeling van coöperatieve windenergie in het gebied Noorder IJplas en Cornelis Douwesterrein. Onze plannen gaan een nieuwe fase in. Deze zomer begint onderzoeksbureau Bosch & Van Rijn met de onderzoeken om milieueffecten van verschillende mogelijke opstellingen van windturbines in het gebied in kaart te brengen. Dit gebeurt in het kader van de milieueffectrapportage MER. Lees verder “Update windmolens Noorder IJplas/Cornelis Douwesterrein”

Share Button

Aanpak Thorbeckeweg; geef aan welke hinder acceptabel is

Gemeente Zaanstad zal samen met de partners Provincie Nood-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Oostzaan het project Aanpak Thorbeckeweg (AVANT) de komende jaren (2023-2026) realiseren. De voorbereidingen zijn in volle gang en gemeente Zaanstad zet hierbij in op minimalisatie van hinder. 

Vul deze enquête in om de mogelijkheden voor je bedrijf duidelijk te maken. Hinder is onvermijdelijk, maar op deze manier kan er bepaald worden welke hinder acceptabel is.

Waarom dit project:
De Thorbeckeweg (N516) is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden, winkelgebieden en de bedrijventerreinen. Maar de verkeerssituatie is op dit moment niet best en daarom gaat de Thorbeckeweg op de schop. De verkeersdrukte wordt aangepakt, de veiligheid voor weggebruikers wordt verbeterd, evenals het openbaar vervoer en de omgeving van de weg wordt beter bereikbaar gemaakt. Het project gaat op kruispunt Vijfhoek een ongelijkvloerse kruising realiseren, het kruispunt Poelenburg-Noorder IJ- en Zeedijk wordt aangepast, de Westkolkdijk wordt afgesloten, er wordt een fiets- voetgangersbrug aangelegd tussen de Oostzanerdijk en industrieterrein Ambacht, er wordt een fietstunnel richting Skoon aangelegd en een groene inpassing gerealiseerd in de vorm van herplanting en nieuwe entree Vijfhoekpark. Zie www.thorbeckeweg.nl voor meer informatie over het project en een visualisatiefilm.
 
De werkzaamheden gaan onvermijdelijk hinder veroorzaken voor de weggebruikers in de (directe) omgeving. Om helder te krijgen wat er mogelijk is en wat niet aan verkeersmaatregelen om het project te kunnen realiseren met geaccepteerde hinder zet het projectteam hier nadrukkelijk op in. 
 
Het projectteam zal waar mogelijk uw antwoorden meenemen in de voorbereiding en inrichting van het contract en de (on)mogelijkheden voor de verkeersmaatregelen als omleidingen en afsluitingen om de hinder als gevolg van dit project te minimaliseren.
 
Doel is om de aannemer het werk zo goed mogelijk te kunnen laten uitvoeren waarbij de weggebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden. Hierbij geldt een voorbehoud dat géén hinder onmogelijk is.

Vul hier de enquête in>>>

Share Button

Dinsdag 19 april 19.30-21.30 uur inloopavond Hembrugterrein

Op dinsdag 19 april van 19.30 uur tot 21.30 uur organiseert gemeente Zaanstad een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan voor het noordelijk deel van het Hembrugterrein en het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Hembrugterrein. De inloopavond vindt plaats op het Projectbureau van Hembrug aan het Verloren Spoor 1 te Zaandam.

Wat kunt u doen?
Tijdens de inloopavond kunt u het ontwerpbestemmingsplan, die de nieuwe ontwikkeling in het noordelijk deel van Hembrug mogelijk gaat maken, en het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Hembrug inzien en is er gelegenheid om vragen te stellen aan de gemeente Zaanstad en de ontwikkelcombinatie Hembrug Zaandam BV. U kunt op elk moment tussen 19.30 uur en 21:30 uur langskomen.

Lees hier meer>>

Share Button

Zaanstad onderzoekt of een mix van werken en wonen haalbaar is op Zuiderhout

Nieuwe ontwikkelingen Zuiderhout

Zuiderhout is volop in beweging. Door de ontmanteling van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekabaalgebied (RON) is de gemeente eigenaar geworden van de grond en panden van het voormalige Bruynzeelcomplex. Ikea heeft laten weten zich definitief niet te vestigen op Zuiderhout. Daarnaast heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin zij het college vraagt om samen met Exter toekomstbestendige oplossingen te onderzoeken. Wethouder Economische Zaken Hans Krieger: “Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie voor dit gebied. Zaanstad gaat daarom in nauwe samenwerking met de bedrijven van Zuiderhout een haalbaarheidsstudie doen of een mix van werken, wonen en voorzieningen mogelijk is op met name het noordelijke deel van Zuiderhout.” Lees verder “Zaanstad onderzoekt of een mix van werken en wonen haalbaar is op Zuiderhout”

Share Button

Planning werkzaamheden Tochten

Uitvoerder BAM zal binnenkort starten met werkzaamheden aan het riool en de bestrating op de verschillende ‘Tochten’.  Onderstaand bericht hebben we ontvangen van ons contactpersoon. Mochten er vragen zijn voor BAM, vind je onderstaand de gegevens van de projectleider. Lees verder “Planning werkzaamheden Tochten”

Share Button

“Gaat OVZZ van voorzitter naar betaalde verenigingsmanager?”

Deze week is in het NHD het stuk te lezen over onze zoektocht naar een voorzitter en de 3 opties die we hierin hebben aangegeven aan de leden.

Het artikel kun je hier vinden.

Tijdens de online ALV op 18 januari zullen we dit toelichten en een stemming houden. Lees hier meer en meld je aan.

Share Button