Doelstellingen


Doelstellingen OVZZ 2020

 1. Transformatie Achtersluispolder
  Gemeente Zaanstad is bezig met de plannen voor de Transformatie van de Achtersluispolder. OVZZ is hier nauw bij betrokken en doet er alles aan om u hierover te informeren. In 2019 is er vanuit BIA een enquête uitgezet onder leden en niet leden om uw mening en ideeën hierover te inventariseren. Hiermee gaan wij naar de gemeente. Wij houden u hierover op de hoogte. Zie voor meer informatie ook: https://maakachtersluispolder.zaanstad.nl/
 2. Herinrichting Thorbeckeweg
  In 2020 wordt gestart met de herinrichting van de Thorbeckeweg. Er zijn zelfs plannen om een tunnel te creëren op het kruispunt van de Wibautstraat en de Thorbeckeweg, waarbij je vanuit de Den Uyltunnel doorheen zou kunnen rijden. Goede acties om de doorstroming te creëren, maar dat betekent wel veel stremming tijdens de werkzaamheden. Wij zijn nauw betrokken in de werkgroep Avant die hierover gaat en houden u op de hoogte.
 3. Ledenbeheer en ledenwerving
  Het werven van meer leden, waarbij het ideaalplaatje zou zijn dat alle op de bedrijventerreinen aanwezige bedrijven lid worden van OVZZ en er in de toekomst geen ‘free riders’ meer zullen zijn. Kwantitatief houdt dit in dat we komend jaar (2020) streven naar 12 nieuwe leden.  
  Niet alleen nieuwe leden willen we bedienen, de huidige leden zijn net zo belangrijk. Het uitvoerend secretariaat bezoekt huidige leden om te horen wat er speelt en waar we kunnen ondersteunen.
 4. Structurele overlegvormen
  We werken constant aan structurele vormen van overleg en/of samenwerking met de Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland en [semi]overheden/ instanties zoals onder meer Politie, Brandweer en dergelijke met als doel onze huidige invloedrijke positie binnen het bestuurlijk bestel te professionaliseren en uit te breiden en daarmee de belangen van de leden bij deze voor de toekomstige ontwikkelingen van onze bedrijventerreinen belangrijke partijen optimaal te behartigen.
 5. Keurmerk Veilig Ondernemen
  We willen het gebied schoon, heel en veilig houden  en het KIWA Keurmerk Veilig Ondernemen  behouden.
 6. Kwalitatief goede bijeenkomsten
  In 2020 zorgen we voor kwalitatief goede bijeenkomsten daar waar interesse naar is. Het is leuk als een bijeenkomst overvol is, maar dat is in deze tijd waar mensen eenvoudig digitaal informatie vergaren een utopie. OVZZ zal gedurende het jaar verschillende bijeenkomsten houden, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, de KVO-bijeenkomst, de Algemene Leden Vergadering, een teambuildingsuitje voor de vrijwillige bestuurs- en werkgroepleden, activiteiten rondom Sail, etc. Meer hierover vindt u in de agenda. 

Bookmark and Share