Mogelijkheid indienen zienswijze windmolens | Spoed: deadline 9 februari

Het bestuur van OVZZ heeft de leden-ondernemers in de Achtersluispolder onderstaand bericht gestuurd:

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken aangaande de industriële windturbines Noorder IJ-Plas en Cornelis Douwesterrein.

Sinds 13 december jl. ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage bij de gemeente Amsterdam.

Het is een uitgebreid document, wat na goedkeuring bepaalt welke onderzoeken worden verricht voor het opstellen van de Milieu Effect Rapportage (MER). Vooraf willen wij graag duidelijk vermelden dat wij als OVZZ staan voor het opwekken van duurzame en schone energie. Windturbines kunnen daar een bijdrage aan leveren.

Onze landelijke overheid heeft de verschillende regio’s in Nederland gevraagd plannen te ontwikkelen voor het opwekken van duurzame en schone energie.

Gemeente Amsterdam heeft de Noorder IJ-Plas als een van de zoekgebieden aangewezen voor het plaatsen van een aantal windturbines. Een aantal coöperaties heeft hier het voortouw ingenomen om dit plan te realiseren en te komen tot het plaatsen van een aantal windturbines op Noorder IJ-Plas terrein. Helaas is er tot nu toe niet of nauwelijks gecommuniceerd door deze coöperaties en ontbreekt het duidelijk aan het creëren van draagvlak. Afgelopen vrijdag ontvingen wij een mail met daarin de vraag om kennis te maken en of wij vóór donderdag 10 februari gebruik willen maken van de mogelijkheid om onze zienswijze in te dienen.

Gezien de korte termijn zullen wij als OVZZ toch proberen onze zienswijze in te dienen. Wij maken tevens gebruik van de expertise van ons buurterrein De Ambacht in Oostzaan. De zienswijze van de Ambacht vindt u hier.

Wij wonen en werken in een van de drukste gebieden van Nederland en de Noorder IJ-Plas is een van de laatste stukjes natuur. De beoogde locatie is ons inziens ongeschikt om windturbines van 150-200 meter hoogte (tiphoogte) te plaatsen.

Wij hebben u in juni 2021 al over ons standpunt geïnformeerd. In onze overleggen met burgermeester Hamming en wethouder Slegers en Van Bearveld hebben we onze zorgen geuit. Ons inziens gaat de plaatsing van windmolens moeilijk samen met de ontwikkeling van het gebied met mogelijke woningbouw. Allen gaven aan onze zorgen te begrijpen.
 
Wij denken dat niet alleen de woningen van onze buren (Zijkanaal) maar ook onze panden en grondprijs in de Achtersluispolder door de komst van de windmolens zullen dalen.
 
In een onderzoek uit december 2019, dat werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Windturbines, zonneparken en woningprijzen, Martijn I. Dröes & Hans R.A. Koster, Vrije Universiteit en Universiteit van Amsterdam), is vastgesteld dat er een substantiële waardedaling plaatsvindt van woningen binnen een straal van 2 km rondom windturbines. Bij windturbines met een tiphoogte van 150m, bedraagt deze waardevermindering gemiddeld 2,5%. Hogere windturbines veroorzaken een waardevermindering van gemiddeld 5%. U kunt zich voorstellen dat dit voor ons verontrustende percentages zijn.
  
De windturbines grenzen direct aan Zaans grondgebied en komen hiermee voor u direct in zicht! Zie deze foto.

Ons advies aan u als direct omwonend bedrijf, dit stuk door te nemen en voor uzelf te bepalen of dit effect heeft op uw situatie. Mocht dit zo zijn dan heeft u de kans om tot 9 februari 2022 een zienswijze in te dienen bij de gemeente Amsterdam. De zienswijze moet op naam en adres van uw bedrijf opgemaakt worden. Bijgevoegd een zienswijze die u direct kan gebruiken 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Hoogachtend,
Rob Smits
Voorzitter Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid

Share Button