Nieuwe regeling ter ondersteuning ambachtsondernemingen

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de regeling Ambachts-ondernemerschapsprojecten (AOP) gepubliceerd.

Het doel van deze nieuwe regeling is bij te dragen aan de vergroting van de instroom van nieuwe ondernemers in ambachtsondernemingen, verbetering van ondernemerschapsvaardigheden en professionalisering en innovatie van bedrijfsprocessen. De regeling maakt deel uit van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (KEZS).

Aanvragen kunnen worden ingediend door (samenwerkingsverbanden van) belangenorganisaties voor ambachtsondernemingen. Concreet kan het gaan om:

  • een vereniging die de belangen behartigt van haar leden, bestaande uit ambachtsondernemingen;
  • een vereniging die zich, eventueel namens of in samenwerking met één of meerdere verenigingen, inzet voor de belangen van ambachtsondernemingen; of
  • een stichting die zich inzet voor de belangen van ambachtsondernemingen.

Een ambachtsonderneming is een onderneming die zich bezighoudt met het uitoefenen van een beroep dat past binnen de lijst met ambachtsberoepen. Het gaat om bepaalde bedrijven binnen de beroepssegmenten bouw, dierverzorgend, gebouwverzorgend, medische hulpmiddelen techniek, productie, reparatie, uiterlijke verzorging en voeding.

De subsidie wordt verstrekt aan een belangenorganisatie voor ambachtsondernemingen voor het zelfstandig, of in een samenwerkingsverband van belangenorganisaties voor ambachtsondernemingen, uitvoeren van één of meer ambachts-ondernemerschapsprojecten om, ten behoeve van ambachtsondernemingen in Nederland, een bijdrage te leveren aan één of meer van de volgende doelstellingen:

  • vergroting van de instroom van nieuwe ondernemers in ambachtsondernemingen, gericht op het door deze nieuwe ondernemers oprichten of overnemen van ambachtsondernemingen;
  • verbetering van ondernemerschapsvaardigheden, waaronder ten minste begrepen de strategische en digitale vaardigheden, van een ondernemer die een ambachtsonderneming in stand houdt dan wel beoogt op te richten of over te nemen;
  • professionalisering en innovatie van de bedrijfsprocessen, waaronder mede begrepen de digitalisering, van ambachtsondernemingen;
  • verbetering van het inzicht van ambachtsondernemingen in de voor hen relevante wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen het geven van voorlichting en het op andere wijze verlenen van ondersteuning bij de naleving van deze wet- en regelgeving.

De subsidie voor de uitvoering van een ambachts-ondernemerschapsproject bedraagt 100% van de subsidiabele kosten, maar:

  • minder dan € 125.000 per subsidieaanvrager die het ambachts-ondernemerschapsproject zelfstandig dan wel in een samenwerkingsverband uitvoert;
  • ten hoogste € 500.000 per ambachts-ondernemerschapsproject, indien een ambachts-ondernemerschapsproject wordt uitgevoerd in een samenwerkingsverband.

Aanvragen kunnen naar verwachting van 3 januari 2022 tot en met 28 februari 2022 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het beschikbare budget voor deze openstelling is € 1.077.681.

 

Share Button