Herinrichting gebieden rond Grote Tocht

De gemeente Zaanstad is van plan om het bedrijfsterrein rond de Grote Tocht opnieuw in te richten en de riolering te vervangen.

Voordat de gemeente een nieuw concept ontwerp van de buitenruimte gaan maken, willen zij graag in gesprek met (een afvaardiging van) de bedrijven in het projectgebied om wensen, ideeën en bijzonderheden van de ondernemers op te halen. Met deze informatie kunnen zij een ontwerp maken.

Binnenkort volgt er een uitnodiging om mee te praten. 

Wilt u hierover meedenken? Laat het ons alvast weten via info@ovzz.nl.

Werkzaamheden Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat 2021

De Gemeente Zaanstad wil in 2021 werkzaamheden aan de Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat uitvoeren. Ook zal een deel van het riool worden vernieuwd  (Pieter Ghijsenlaan tussen Symon Spiersweg – Gerrit Kistraat).

De gemeente is nu bezig om een ontwerp voor te bereiden. Als deze klaar is, worden alle aanliggende bedrijven en bewoners verder geïnformeerd.

De gemeente zal binnenkort een bijeenkomst organiseren om informatie vanuit de ondernemers op te halen betreffende:

  • Wanneer zijn de drukste momenten tijdens transport (aan-/afvoer) of bezoekers?
  • Wat is de frequentie van aan- en afvoer?
  • Hebben bedrijven een alternatieve op-/afrit waarvan zij tijdelijk gebruik van kunnen maken?
  • Zijn er momenten dat de toegangsweg (of entree) wel of juist niet tijdelijk afgesloten kan worden? (welke dagen van de week, uren van de dag)
  • Hebben jullie nog suggesties wat jullie en ons kan helpen om het werk te bespoedigen of om de bereikbaarheid te garanderen?

Wilt u hier actief in meedenken? Laat het ons weten via info@ovzz.nl.

Verslag KVO bijeenkomst bij Autobedrijf Peter Ursem

Op donderdag 27 februari jl. vond de KVO bijeenkomst plaats bij Autobedrijf Peter Ursem. Een mooi aantal ondernemers hoorden de presentatie van Els Prins aan over Ondermijning. Wat betekent het voor u en wat zijn de cijfers in Zaanstad? U vindt het in bijgaande presentatie.

Jasper Hink van Vervoersregio Amsterdam was tevens aanwezig om aan te geven wat de plannen zijn met de Thorbeckeweg. Na de zomer worden hier de laatste klappen op gegeven en begin 2021 wordt er begonnen met de werkzaamheden. In bijgaande presentatie vindt u hier meer over.

Pieter Ursem, gastheer van de middag, vertelde meer over de ambities van Autobedrijf Peter  Ursem, met name op het gebied van duurzaam en gezonde activiteiten. Zo hebben ze als een van de weinige een Battery Repair Center waar accureparaties uitgevoerd mogen worden aan elektrische auto’s. Maar het gaat nog een stap verder. De energie die opgewekt wordt door zonnepanelen wordt intern opgeslagen in vier accupakketten afkomstig van hybride voertuigen. Zo hebben de accu’s een tweede leven gekregen en kunnen gebruikt worden in mobile batterijen.

De middag werd afgesloten met een heerlijke lunch aangeboden door de gastheer.

KVO bijeenkomst Ondermijning en Bereikbaarheid

Op donderdag 27 februari vindt de jaarlijkse KVO bijeenkomst plaats. Dit jaar behandelen we het thema Ondermijning en de plannen met de aanpak van de Thorbeckeweg.

Els Prins van VNO/NCW zal een prestentatie houden over ondermijning:

 • Wat is het concreet?
 • Hoe kunt u het herkennen?
 • Wat zou het kunnen betekenen voor úw bedrijf? Denk aan economische schade!
 • Hoe kunnen we het tegengaan?
 • Waar kunnen we melding van ondermijning doen?

Tevens is Jasper Hink projectleider infrastructuur, aanwezig om de concrete en korte termijn plannen te vertellen over de aanpak van de Thorbeckeweg. 

Zet in uw agenda:

Datum: Donderdag 27 februari 2020

Programma:
12.00 uur Inloop
12.10 uur Els Prins | Ondermijning
12.45 uur Jasper Hink | Thorbeckeweg
13.00 uur Gastbedrijf Peter Ursem
13.15 uur Lunch
14.00 uur Einde 

Locatie: Autobedrijf Peter van Ursem, Kleine Tocht 20-21

Aanmelden: graag via deze link.

Informatiebijeenkomst Tony Chocolonely Chocolate

Beste ondernemers van de Achtersluispolder,

Graag nodigen wij je uit voor onze eerste informatiebijeenkomst waarin we vertellen over onze plannen rond “Tony’s Chocolonely Chocolate Circus” (TCCC) in de Achtersluispolder.

Waar: CT De Vrede; Sluispolderweg 53
Wanneer: 12 februari a.s. 16.00 – 17.00

Agenda:

 • Het waarom, hoe & wat van onze TCCC plannen. 
 • Waar staan we nu en wat is ons tijdspad naar de toekomst.             
 • Welke kansen wij zien wij voor u in de Achtersluispolder
 • Welke maatregelen wij nemen om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken.
 • Daarnaast willen we graag ingaan op vragen.  

We horen graag of je erbij bent via quintin@tonyschocolonely.com. Wij zorgen voor de chocolade!

Hartelijke groet, namens Tony’s

Kind choco regards,

Quintin

www.tonyschocolonely.com

Meer weten? Volg ons op FacebookInstagram of Twitter en word serieus vrienden met ons!

 

BIA/Zaandelta wordt OVZZ

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsreceptie van BIA/Zaandelta op donderdag 16 januari jl. is de nieuwe naam gelanceerd van de fusievereniging; Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid, kortweg OVZZ.

Onder luid gejuich trokken Herm Nieste, Rob Smits en wethouder Hans Krieger bovenaan de bekende rode trap van het Zuiderzeecollege aan het koord om de naam te onthullen. Een groot spandoek ontvouwde zich met daarop de nieuwe naam. Met de nieuwe naam Ondernemersvereniging Zaanstad Zuid, kortweg OVZZ, luidt de vereniging een nieuw tijdperk in. Krachtig naar de omgeving en stakeholders, duidelijk naar en voor de leden, dat is waar OVZZ voor staat.

Zuiderzeecollege
Studenten van het Zuiderzeecollege hebben de middag en avond zeer goed begeleid bij zaken als parkeren, catering en ontvangst. Mia de Graaf, afdelingsleider beroepsgericht op het Zuiderzeecollege, benadrukt in de presentatie het belang van de koppeling van de studenten aan de praktijk en de positieve benadering.

Stichting Leergeld Zaanstad ontvangt cheque
Wethouder Krieger sprak namens gemeente Zaanstad de aanwezigen toe en benadrukte het belang van samenwerking op alle vlakken. Daarnaast reikte hij namens OVZZ de nieuwjaarscheque uit aan Marten van der Tuijl, vice-voorzitter van Stichting Leergeld Zaanstad. Deze stichting maakt het onder andere mogelijk dat kinderen uit minima-gezinnen mee kunnen op schoolreisje, gebruik kunnen maken van laptops en op de fiets naar de sportclub kunnen.

 

Subsidie voor leren en ontwikkelen in het MKB

MKB-bedrijven kunnen vanaf maart volgend jaar subsidie aanvragen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor hun werknemers te krijgen of de vaardigheden van hun medewerkers up to date te houden. Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. Ook samenwerkingsverbanden van meerdere organisaties kunnen een aanvraag indienen om tot maximaal €500.000 te krijgen. Is deze regeling interessant voor u of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze partner Dynova Subsidieadvies.

Subsidie voor buitenlandse markten – DHI

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) misschien interessant voor u. Heeft u een concreet plan? Onze partner Dynova Subsidieadvies dienen graag een quick scan voor u in!

Energielijst 2020 al gepubliceerd, met nieuwe maatregelen voor klimaat- en energietransitie

De Energie-investeringsaftrek (EIA), die fiscaal voordeel biedt aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan, is aangepast voor 2020.

Het aftrekpercentage is 45%, ongeacht de omvang van de investering. Het bedrag aan investeringen moet minimaal € 2500 bedragen.
Aanvragen kunnen digitaal worden ingediend bij het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland of u kunt contact opnemen met subsidieadviesbureau Dynova.

De afgelopen jaren werd de wijziging van de regeling voor het komende jaar altijd gepubliceerd in de week tussen Kerst en Oud en Nieuw, maar dit jaar is het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) dus een aantal weken vroeger met de bekendmaking van de gewijzigde regeling en met name de nieuwe Energielijst voor het nieuwe jaar. Deze lijst, die alle subsidiabele investeringen bevat, wordt jaarlijks aangepast aan de stand van de techniek.

Bij de wijzigingen in de Energielijst 2020 ten opzichte van de Energielijst 2019 ligt de nadruk vooral op nieuwe maatregelen die de klimaat- en energietransitie verder bevorderen, zoals al was aangekondigd op Prinsjesdag 2019. Hieronder een toelichting op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Energielijst 2019.

Energietransitie en CO2-emissiereductie
In onderdeel F van de Energielijst 2020 – dat nu ‘Energietransitie en CO2-emissiereductie’ heet in plaats van voorheen ‘Energietransitie’ – is een nieuwe omschrijving opgenomen om de elektrificatie in bedrijfsprocessen te bevorderen door het vervangen van gasgestookte installaties. Het betreft elektrische toestellen voor stoom- en thermische olieproductie. Daarnaast wordt de aanleg van nieuwe warmte- en koudenetten gestimuleerd door sommige investeringen in de warmte- en koude-infrastructuur tussen bron en eindgebruiker in de EIA op te nemen.

Verder zijn in de Energielijst 2020 voor het eerst technische voorzieningen ter bevordering van de reductie van broeikasgassen in bestaande processen opgenomen. Voorwaarde om voor EIA in aanmerking te komen, is een emissiereductieplan. De eisen waaraan dit plan moet voldoen, staan beschreven in onderdeel G van de Energielijst (Energie-advies of een maatwerkadvies zoals dit is vastgelegd in ISSO 75.2 of CO2-emissiereductieplan).

Gebouwde omgeving
Naast technische aanpassingen is een warmtepompboiler met een halogeenvrij koudemiddel als nieuwe omschrijving toegevoegd. Vanuit EU-voorschriften wordt voortaan gekeken naar het seizoensgebonden rendement van verwarmingstoestellen, zodat verschillende toestellen eenduidig vergeleken kunnen worden. De omschrijvingen voor warmtepompen zijn hierop aangepast. Om rekening te houden met het verschil in rendement tussen verschillende typen LED-verlichting wordt in de Energielijst 2020 onderscheid gemaakt tussen LED-spots en LED-downlighters enerzijds en LED-armaturen anderzijds.

Processen
Naast technische aanpassingen worden warmtepompen op aardgas niet langer in de Energielijst opgenomen. In plaats daarvan worden elektrisch aangedreven alternatieven gestimuleerd. In de omschrijving voor de transkritische CO2 koel- en/of vriesinstallatie en de omschrijving voor de energiezuinige koel- en/of vriesinstallatie, zijn adiabatische voorkoelblokken bij een luchtgekoelde gaskoeler als optie toegevoegd. Deze onderdelen verbeteren de energie-efficiëntie van deze koel- en/of vriesinstallaties. De omschrijving voor LED-belichtingssystemen voor tuinbouwkassen is aangepast zodat nu alle typen belichtingssystemen onder deze omschrijving vallen.

Transportmiddelen
De omschrijving van de scheepsdieselmotoren is aangepast, omdat er inmiddels moderne energie-efficiënte scheepdieselmotoren beschikbaar zijn met een brandstofverbruik van minder dan 195 g/kWh. Zogenoemde spudpalen (deze worden in binnenwateren gebruikt als anker) worden steeds vaker in de binnenvaart toegepast, met name vanwege het gebruiksgemak. Uit een recent onderzoek is echter gebleken dat spudpalen alleen een energiebesparing realiseren indien deze op werkschepen worden toegepast. Daarom is alleen voor de toepassing op werkschepen de spudpaal in de nieuwe omschrijving opgenomen.

Duurzame energie
De omschrijving voor de biobrandstofproductie-installatie is uitgebreid met nabehandelingsapparatuur specifiek voor de productie van BioLNG. Hierdoor wordt vervanging van fossiele brandstoffen door groene brandstoffen voor transport gestimuleerd. Op verzoek van het parlement is verzocht om geen zonnepanelen te stimuleren wanneer deze geplaatst worden op landbouwgrond of in natuurgebieden. In de nieuwe omschrijving zijn zonnepanelen in deze toepassingen daarom uitgesloten. Bij accu’s voor opslag van duurzame elektriciteit zijn accu’s voor (interne) transportmiddelen uitgesloten, waardoor wordt voorkomen dat accu’s van bijvoorbeeld heftrucks onder deze techniek vallen.