Terugblik 2023

Jaarverslag van de Voorzitter over het verenigingsjaar 2023

Het jaar 2023 is ten einde en het bestuur kan terugzien op een mooi jaar voor onze vereniging.

Ons ledenaantal bedraagt per 31 december 174, vorig jaar was dit 188.

Het bestuur van de vereniging bestaat op 1-1-2024 uit de volgende personen met hun functies:

 • Vincent Van Vliet – interim voorzitter en werkgroep Transformatie gebieden
 • Rob Karst – interim vice voorzitter, werkgroep Duurzaamheid en ondersteuner KVO
 • Pieter Kok, penningmeester
 • Paul Zonneveld, Werkgroep KVO
 • Tom Gunther, portefeuille infrastructuur
 • Lars van Wijngaarden, werkgroep communicatie

Voorgesteld worden de nieuwe bestuursleden:

Rob Smits is opgevolgd door Vincent van Vliet. Voor 1 jaar. Er is per 1-1-2024 een vacature voor het voorzitterschap. Vincent zal de werkgroep gebiedsontwikkeling blijven leiden.

Het penningmeesterschap van Pieter Kok zal worden overgedragen aan Theo Kos. En Bolke Koster is gevraagd om aan te treden als algemeen bestuurslid in 2024. Ook zal Lars van Wijngaarden het bestuur verlaten en Annemarie Castelijn gaat in het bestuur plaatsnemen met de portefeuille Communicatie.

Vergaderingen
Het Bestuur heeft in 2023 negen keer vergaderd. Het vergaderschema wordt over het algemeen gesproken in de maand november vastgesteld voor het komende jaar.

ALV
De Algemene Ledenvergadering (ALV) vond plaats op 18 april 2023. Hilton Foods Holland, Grote Tocht 31, Zaandam was onze gastheer. Na het bespreken van het jaarverslag kwamen de volgende punten aan de orde:

Duurzaamheid:

 • gezamenlijke duurzaamheidsprojecten
 • samenwerking met SAENZ,
 • aanschaf van zonnepanelen en laadpalen.
 • energieloket voor bedrijven

Transformatie:

 • onderzoek van STEC
 • inzet voor ondernemers in het gebied

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

 • contacten met de gemeente
 • nieuwe mogelijkheden voor beter parkmanagement.

Communicatie en Evenementen

 • efficiënte marketingstrategie voor sociale media, website en app-communicatie

Het financiële verslag toonde dat de OVZZ zich aan de begroting heeft gehouden in 2022. De begroting voor 2023 week niet veel af en werd door de leden goedgekeurd.

De avond verliep verder informeel en voorspoedig.

Evenementen

De vereniging organiseerde in 2023 de volgende evenementen:

 • 19 januari Nieuwjaarsreceptie bij Zaanhaven
 • 12 april ALV bij Hilton Foods
 • 15 juni BBQ bij Van der Kamp
 • 12 oktober KVO ontbijt bij Van der Valk Hotel
 • 30 november Borrel bij Hansel Salades

Communicatie:

Twitter volgers – 165 volgers
LinkedIn volgers – 1400 connecties
Facebook volgers – 100 volgers
Nieuwsbrieven – 12 Nieuwsbrieven
App – 94 downloads
Perspublicaties/interviews: 5

Activiteiten algemeen:

In 2023 namen wij als OVZZ opnieuw onze verantwoordelijkheid en zetten we het initiatief voort om onze stad in de toekomst kwalitatief beter en duurzamer te maken voor de Zaankanters. Bedrijven blijven cruciaal in het scheppen van banen, het bevorderen van welvaart, het stimuleren van een levendige gemeente en het sponsoren van lokale activiteiten, wat tevens de motor van de regionale economie vormt.

2023 is vooral het jaar van verbinding geweest. OVZZ heeft zijn plek ten aanzien van de buitenwereld versterkt. OVZZ heeft in 2023 diverse nieuwe contacten gelegd op diverse gebieden.Op het gebied van de arbeidsmarkt: contacten met VNO-NCW, de gemeente, ‘ t Lokaal, De Hoop, Jinc, TECHLands en het Regiocollege zijn geïntensiveerd.

Ook zijn we op het gebied van KVO een samenwerking met PVONH aangegaan. Sterke contactpartners zoals Dynova zijn opnieuw ingezet. Daarnaast is er vanuit de gemeente ook meer financiële inzet geweest voor onze gebieden.

De burgemeester en de wethouder economie wisten ons bij vraagstukken nu beter te vinden. Toch hebben we ook regelmatig moeten inspreken in de raad, ons laten horen in artikelen in de pers en zelfs is er een brandbrief naar de wethouder uitgegaan.

Uiteindelijk is er op 5 juni wordt een KVO-convenant getekend door de burgemeester en de andere partijen.

Ook hebben we gebruik gemaakt van externe expertise. Oud wethouder en staatsecretaris Barbara Visser heeft met ons gesproken over hoe we Zaanstad beter op de kaart kunnen zetten met name richting de Provincie. Ook hebben we Zaanstad Maakstad aan tafel gehad, maar daar kwam geen samenwerking verder uit. Door de inzet van onze bestuursleden heeft de gemeente het budget voor parkmanagement toegezegd voor de 7 gebieden.

Een ander externe samenwerkingspartner is de RABO bank geweest. Op het gebied van netcongestie is er een gezamenlijk onderzoek opgestart. Uiteraard ook mede mogelijk gemaakt door onze duurzaamheidspartner Green Business Club.

Ook binnen het gebied hebben we verbinding gezocht. We hebben gepoogd de ondernemers aan de Zuiddijk samen te laten werken inzake de woningbouw aan de andere kant van de Zaan. Deze poging is helaas niet gelukt. Ook overleggen met de projectontwikkelaars van het Sluiskwartier zijn niet van de grond gekomen.

Verder nemen we deel bij de onderzoeken van Decisio om onze bijdrage in de toekomstige gebiedsontwikkeling te doen.

Belangrijke zorgdossiers zijn de gemeentelijke plannen met een Dam tot Dam fietspad op de Sluispolderweg. En de ontwikkelingen rond de Thorbeckeweg houden we goed in de gaten. Uitvoerder Boskalis houdt ons tot op heden goed op de hoogte.

Regionale verbinding is er met CBO, ORAM, VEBAN, onze noorderburen. We praten elkaar bij op wederzijdse ontwikkelingen. In het economisch forum Noord Holland laten we ook ons Zaanse geluid horen.

Het bestuur bedankt de leden opnieuw voor hun toewijding en de tijd die ze aan de werkgroepen besteden. Desondanks kunnen we extra kracht gebruiken! Er zijn enkele vacatures beschikbaar in onze werkgroepen en het bestuur.

Share Button