Transformatie

Werkgroep Transitie Achtersluispolder 

De gemeente wil investeren in de lopende economie in de Achtersluispolder maar ook in een toekomstige nieuwe functie. De gemeente is van mening dat door de combinatie van wonen en werken definitief de verbinding met Amsterdam kan worden gelegd. De locatie van de Achtersluispolder, gecombineerd met de groei en de woningbouwopgave van de Metropool Regio Amsterdam, maakt het volgens gemeente Zaanstad onvermijdelijk dat in de Achtersluispolder een transformatie naar verstedelijking op gang zal komen.

Om erachter te komen wat onze leden hiervan vinden en hoe we de belangen van de leden bij de gemeente onder de aandacht kunnen houden, is er in 2019 een werkgroep opgericht.

In de werkgroep hebben zitting:

  • Vincent van Vliet – Sturm Zaandam
  • Walter Benecke – Benecke
  • Aksel Kalf – Plooyer Zaandam
  • Danny Schoehuijs – Schoehuijs Bedrijfswagens en Bandenservice
  • Richie Oberegger – Hansel Salades

In 2020 heeft de werkgroep de gemeente gevraagd om perspectief te bieden aan de ondernemers door een visie op de transformatie op te stellen met daarin een fasering en planning. Deze visie wordt is met de werkgroep gedeeld. De fasering is grofweg opgedeeld in drie delen: de driehoek Sluispolderweg, Barndegat, Zijkanaal C / Het Sluiskwartier, dit is tussen de Noorder IJ en Zeedijk en Isaak Baarthaven / het gebied ten zuiden van de Isaac Baarthaven. De eerste woningen zouden al voor 2030 moeten worden opgeleverd bij het Zijkanaal.

We hebben de hoofdvragen die we als ondernemers hebben opgesteld met de hashtag #hoedan? Deze vragen zijn:

  • Welke mogelijkheden zijn er tot verplaatsing van bedrijven in de regio?
  • Hoe worden problemen in praktische zin opgelost bij de combinatie wonen en werken? (denk aan geur- en geluidoverlast, verkeersveiligheid etc.)
  • Hoe past de transitie in de ambitie tot verduurzamen? Ondernemers zullen niet investeren als er onzekerheid is.
  • Hoe past de transitie naar wonen in de milieucontouren van de havenbedrijven van Amsterdam? Deze zijn vergund tot 2040.

De gemeente heeft een principenota opgesteld die door de gemeenteraad is beoordeeld. Tijdens de betreffende raadsvergadering heeft Rob ingesproken om de belangen van de ondernemers voor het voetlicht te brengen. Mede naar aanleiding hiervan en onze gesprekken met raadsleden is een motie ingediend om de onderzoek duur te verkorten van 2,5 naar 1 jaar. In dit onderzoek wordt onder meer verkend of de ASP geschikt is om wonen met werken te combineren.

Om de belangen van de ondernemers ook bij het publiek onder de aandacht te brengen is er contact gezocht met zowel de lokale als de landelijke kranten en zijn er artikelen in het Noord Hollands Dagblad en het Financiële Dagblad gepubliceerd.

De transitie ASP raakt ook het Havengebied in Amsterdam. Om die reden hebben we de contacten met de ORAM geïntensiveerd, zoeken we de samenwerking op en versterken elkaar waar dat kan.

In 2022 heeft de werkgroep als speerpunt het onderzoek dat de gemeente Zaanstad gaat doen en de vragen waar we als ondernemers antwoord op willen hebben. Daarnaast willen we een actieve rol gaan innemen in de inrichting en functie van de ASP binnen de gemeente Zaanstad. Daarbij is er tevens contact met de Provincie om hen te informeren over de ASP.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Transitie Achtersluispolder

Vincent van Vliet

Share Button