Gemeentelijke plannen fietsroute door Achtersluispolder

Recent hebben Rob Smits en Vincent van Vliet gesproken met wethouder Gerard Slegers, Milko Buter (ambtenaar ontwikkeling infrastructuur) en Gijs van der Kolk – (ambtenaar fietsprojecten en fietsbeleid).

De gemeente wil vanuit het mobiliteitsbeleid het fietsverkeer bevorderen. Hiertoe is er met wethouder Egbert De Vries van Amsterdam en wethouder Gerard Slegers van Zaanstad een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het bouwen van een fiets- en wandelbrug over het Zijkanaal H en de daaraan verbonden route door de Noorder IJ-plas. In 2023 starten de voorbereidingen voor de aanleg van de brug. In 2025 kunnen fietsers en voetgangers van de route gebruik maken volgens de plannen.

De gemeente is van mening dat des te fijnmaziger het fietsnetwerk is men meer gebruik van de fiets nemen.

Naast recreatief fietsen ziet de gemeente ook meer fietsmogelijkheden voor werknemers. Ook zal een toekomstige woningbouwopgave vragen om verbeterde vervoersmogelijkheden volgens de wethouder.

Vanuit OVZZ hebben we hier onze vragen en bedenkingen bij. In de communicatie ervaren we een nieuw “bommetje” dat geplaatst wordt. De gemeente wil ons meer meenemen in de communicatie. Ook geeft men aan dat de financiering van dit plan ook nog niet rond is. Wij vinden dat de bestaande fietsroute vanuit Amsterdam goed gebruikt wordt. Verder lijkt het ons zinvol om het onderzoek over de sterkte/zwakte analyse van de Achtersluispolder af te wachten.

De gemeente geeft aan dat het fietspad vrijliggend zal zijn. Daarnaast zal op enige termijn de Sluispolderweg een verbetering dienen te krijgen. De tekeningen hiervoor moeten nog worden gemaakt.

We zijn het erover eens dat bij welk plan dan ook de ontsluiting van het gebied voorop zal moeten staan.

Als OVZZ zien we nog geen win-win situatie voor ons als ondernemers.

Concreet hebben we afgesproken::

  • Op gezette tijden is er overleg over de plannen voor een nieuw fietspad;
  • De geplande brug over het Zijkanaal komt pas als we een veilige en werkbare oplossing hebben;
  • Als er schetsen komen worden praten we verder.

Heb je vragen of opmerkingen over bovenstaande, vernemen we het graag via info@ovzz.nl

Share Button

30 april open dag Thrive Academy

Nieuw lid Thrive Academy op de Pieter Ghijsenlaan 1 organiseert zaterdag 30 april een open dag van 12.00 tot 14.00 uur. Door middel van training onder begeleiding van top trainers en een unieke coaching methodiek helpen ze je aan een fit en energiek leven. Leden zijn van harte welkom om kennis te maken. Meer informatie kun je hier vinden.

Share Button

Stappenplan Label C

Tijdens het laatste overleg van de werkgroep Duurzaamheid heeft de Omgevingsdienst een verhelderende presentatie gegeven over de taken van de Omgevingsdienst. De presentatie kun je hier terugvinden.

Met name het label C verplichting voor kantoren in 2023 is hierin besproken. Per 1 januari 2023 moeten alle kantoren minimaal label C hebben. Voldoet u niet, dan dreigt sluiting. In dit overzicht zijn de regels uit het Bouwbesluit overzichtelijk gevisualiseerd.

Share Button

Goede Doelen Cheque naar vluchtelingen op Hembrugterrein

Jaarlijks reiken we de Goede Doelen Cheque uit aan een goed doel in de regio. Mede omdat we weer in een lock-down met maatregelen zaten en geen nieuwjaarsreceptie konden organiseren, hadden we in 2022 hier nog geen invulling aan gegeven. “Goede Doelen Cheque naar vluchtelingen op Hembrugterrein” verder lezen

Share Button

Visie Schone Scheepvaart | Port of Amsterdam

Om verdere opwarming van de aarde te voorkomen en de luchtkwaliteit te verbeteren moeten de grote internationale industrieën in hoog tempo verduurzamen. Dat geldt ook voor de scheepvaart.

Port of Amsterdam heeft een visie geschreven om voortouw te nemen om de
verduurzaming van deze sector aan te jagen en te versnellen.

Lees hier het rapport>>

Share Button

Eerste editie CEO2 ontbijt leidt tot concrete oplossingsrichtingen voor netcongestie

Op donderdag 3 maart j.l. organiseerde Green Business Club Zaanstad (GBC Zaanstad) samen met gemeente Zaanstad de eerste editie van het CEO2 ontbijt. Wethouders, CEO’s en bedrijvenverenigingen gingen samen aan de slag met het thema netcongestie. Zij spraken onder andere over de actuele energievraag en de wijze waarop de duurzaamheidsambities in Zaanstad gerealiseerd kunnen worden. Door de sterke mix van aanwezigen resulteerde het ontbijt in een aantal concrete oplossingsrichtingen die op korte termijn verder worden verkend. “Eerste editie CEO2 ontbijt leidt tot concrete oplossingsrichtingen voor netcongestie” verder lezen

Share Button

Uitkomst enquête onderhoud

Gemeente Zaanstad heeft een enquête over het onderhoud van de openbare ruimte uitgestuurd en vervolggesprekken hiervoor opgezet. OVZZ is hierbij aangesloten. “Uitkomst enquête onderhoud” verder lezen

Share Button

Aanpak Thorbeckeweg; geef aan welke hinder acceptabel is

Gemeente Zaanstad zal samen met de partners Provincie Nood-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Oostzaan het project Aanpak Thorbeckeweg (AVANT) de komende jaren (2023-2026) realiseren. De voorbereidingen zijn in volle gang en gemeente Zaanstad zet hierbij in op minimalisatie van hinder. 

Vul deze enquête in om de mogelijkheden voor je bedrijf duidelijk te maken. Hinder is onvermijdelijk, maar op deze manier kan er bepaald worden welke hinder acceptabel is.

Waarom dit project:
De Thorbeckeweg (N516) is een belangrijke verkeersader voor grote woongebieden, winkelgebieden en de bedrijventerreinen. Maar de verkeerssituatie is op dit moment niet best en daarom gaat de Thorbeckeweg op de schop. De verkeersdrukte wordt aangepakt, de veiligheid voor weggebruikers wordt verbeterd, evenals het openbaar vervoer en de omgeving van de weg wordt beter bereikbaar gemaakt. Het project gaat op kruispunt Vijfhoek een ongelijkvloerse kruising realiseren, het kruispunt Poelenburg-Noorder IJ- en Zeedijk wordt aangepast, de Westkolkdijk wordt afgesloten, er wordt een fiets- voetgangersbrug aangelegd tussen de Oostzanerdijk en industrieterrein Ambacht, er wordt een fietstunnel richting Skoon aangelegd en een groene inpassing gerealiseerd in de vorm van herplanting en nieuwe entree Vijfhoekpark. Zie www.thorbeckeweg.nl voor meer informatie over het project en een visualisatiefilm.
 
De werkzaamheden gaan onvermijdelijk hinder veroorzaken voor de weggebruikers in de (directe) omgeving. Om helder te krijgen wat er mogelijk is en wat niet aan verkeersmaatregelen om het project te kunnen realiseren met geaccepteerde hinder zet het projectteam hier nadrukkelijk op in. 
 
Het projectteam zal waar mogelijk uw antwoorden meenemen in de voorbereiding en inrichting van het contract en de (on)mogelijkheden voor de verkeersmaatregelen als omleidingen en afsluitingen om de hinder als gevolg van dit project te minimaliseren.
 
Doel is om de aannemer het werk zo goed mogelijk te kunnen laten uitvoeren waarbij de weggebruikers zo min mogelijk hinder ondervinden. Hierbij geldt een voorbehoud dat géén hinder onmogelijk is.

Vul hier de enquête in>>>

Share Button

Dinsdag 19 april 19.30-21.30 uur inloopavond Hembrugterrein

Op dinsdag 19 april van 19.30 uur tot 21.30 uur organiseert gemeente Zaanstad een inloopavond over het ontwerpbestemmingsplan voor het noordelijk deel van het Hembrugterrein en het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Hembrugterrein. De inloopavond vindt plaats op het Projectbureau van Hembrug aan het Verloren Spoor 1 te Zaandam.

Wat kunt u doen?
Tijdens de inloopavond kunt u het ontwerpbestemmingsplan, die de nieuwe ontwikkeling in het noordelijk deel van Hembrug mogelijk gaat maken, en het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Hembrug inzien en is er gelegenheid om vragen te stellen aan de gemeente Zaanstad en de ontwikkelcombinatie Hembrug Zaandam BV. U kunt op elk moment tussen 19.30 uur en 21:30 uur langskomen.

Lees hier meer>>

Share Button

Zaanstad onderzoekt of een mix van werken en wonen haalbaar is op Zuiderhout

Nieuwe ontwikkelingen Zuiderhout

Zuiderhout is volop in beweging. Door de ontmanteling van de Regionale
Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekabaalgebied (RON) is de gemeente eigenaar geworden van de grond en panden van het voormalige Bruynzeelcomplex. Ikea heeft laten weten zich definitief niet te vestigen op Zuiderhout. Daarnaast heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin zij het college vraagt om samen met Exter toekomstbestendige oplossingen te onderzoeken. Wethouder Economische Zaken Hans Krieger: “Deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe visie voor dit gebied. Zaanstad gaat daarom in nauwe samenwerking met de bedrijven van Zuiderhout een haalbaarheidsstudie doen of een mix van werken, wonen en voorzieningen mogelijk is op met name het noordelijke deel van Zuiderhout.” “Zaanstad onderzoekt of een mix van werken en wonen haalbaar is op Zuiderhout” verder lezen

Share Button