Speerpunten 2021


Focuspunten 2021

 1. Transformatiegebieden
  Achtersluispolder
  Gemeente Zaanstad is bezig met de plannen voor de Transformatie van de Achtersluispolder. De werkgroep Transformatie van OVZZ is hier nauw bij betrokken en doet er alles aan om u hierover te informeren. In 2019 is er vanuit BIA een enquête uitgezet onder leden en niet leden om uw mening en ideeën hierover te inventariseren. Hiermee zijn wij naar de gemeente gegaan. Wij houden u hierover op de hoogte. Zie voor meer informatie ook: https://maakachtersluispolder.zaanstad.nl/
  Balkenhavenkade gebied
  Er wordt momenteel gewerkt aan de gebiedsvisie voor het Balkenhaventerrein – Hemkade, waarin de toekomstige ontwikkelingsrichting wordt bepaald en vastgelegd. De visie wordt de basis van een nieuw bestemmingsplan. Om te voorkomen dat er tijdens het opstellen van de visie allerlei ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden kunnen deze met een voorbereidingbesluit aan banden worden gelegd. Het college probeert nog dit jaar de gesprekken met alle belanghebbenden over de toekomst van dit stukje Zaandam af te ronden en te komen tot een eerste analyse. Eind tweede kwartaal, begin derde kwartaal 2021 zou de visie dan naar de raad moeten gaan. Een voorbereidingsbesluit is een jaar geldig, zonder de mogelijkheid van bezwaar en beroep.
 2. Herinrichting Thorbeckeweg
  In 2021 wordt gestart met de herinrichting van de Thorbeckeweg. Er zijn zelfs plannen om een tunnel te creëren op het kruispunt van de Wibautstraat en de Thorbeckeweg, waarbij je vanuit de Den Uyltunnel onderdoor zou kunnen rijden. Goede acties om de doorstroming te creëren, maar dat betekent wel veel stremming tijdens de werkzaamheden. Wij zijn nauw betrokken in de werkgroep Avant die hierover gaat en houden u op de hoogte. Meer informatie vindt u hier: https://thorbeckeweg.zaanstad.nl/ 
 3. Keurmerk Veilig Ondernemen
  We willen het gebied schoon, heel en veilig houden  en het KIWA Keurmerk Veilig Ondernemen  behouden. In januari 2021 staat de hercertificering van het Keurmerk op de agenda. Vervolgens mogen we dan weer de komende 3 jaar het KVO certificaat dragen.
 4. Verbinden en communiceren
  We willen verbinding zoeken met leden en instanties als de gemeente. Daarnaast het organiseren van sessies op thema’s, de bewustwording creëren van problematieken en de zichtbaarheid vergroten mede middels een communicatieplan.

 

Algemene speerpunten

 • Als OVZZ is een van onze doelstellingen het stimuleren van de zakelijke contacten en relaties tussen leden onderling, alsmede tussen leden en niet-leden/collega-ondernemers op de bedrijvenparken.
 • Het leveren van invloed en bijdragen aan lokale bestemmingsplannen, herbestratingsprojecten en de bewegwijzering in het gebied.
 • Het periodiek schouwen van de terreinen op veiligheid, bestrating, groenvoorziening, zwerfafval, e.d.
 • Samen met de ondernemers en Gemeente bespreken van grotere (weg)werkzaamheden.
 • Het ondernemen van alle stappen en maatregelen die noodzakelijk zijn om eens per drie jaar KVO gecertificeerd te worden.
 • Het vormgeven, beheren en verbeteren van kwaliteit, infrastructuur, beveiliging, groenvoorziening, enz. tezamen met alle daarvoor aangewezen gemeentelijke overheden/instanties en derden-partijen.
 • Het optimaal fungeren als aanspreekpunt voor de gemeente over beleid, plannen, maatregelen en acties.
 • Het aan de leden aanbieden van bemiddeling met gemeente, instanties of andere derden-partijen ingeval van eventuele [individuele] conflicten.
 • Het op brede schaal professioneel profileren van de bedrijvenparken Westerspoor, Zuiderhout, Houthavenkade, Westzanerdijk, Hembrug, Achtersluispolder en Zilverland.

Bookmark and Share