Speerpunten 2021


Speerpunten 2021

 1. Transformatie Achtersluispolder
  Gemeente Zaanstad is bezig met de plannen voor de Transformatie van de Achtersluispolder. De werkgroep Transformatie van OVZZ is hier nauw bij betrokken en doet er alles aan om u hierover te informeren. In 2019 is er vanuit BIA een enquête uitgezet onder leden en niet leden om uw mening en ideeën hierover te inventariseren. Hiermee zijn wij naar de gemeente gegaan. Wij houden u hierover op de hoogte. Zie voor meer informatie ook: https://maakachtersluispolder.zaanstad.nl/
 2. Herinrichting Thorbeckeweg
  In 2020 wordt gestart met de herinrichting van de Thorbeckeweg. Er zijn zelfs plannen om een tunnel te creëren op het kruispunt van de Wibautstraat en de Thorbeckeweg, waarbij je vanuit de Den Uyltunnel onderdoor zou kunnen rijden. Goede acties om de doorstroming te creëren, maar dat betekent wel veel stremming tijdens de werkzaamheden. Wij zijn nauw betrokken in de werkgroep Avant die hierover gaat en houden u op de hoogte. Meer informatie vindt u hier: https://thorbeckeweg.zaanstad.nl/ 
 3. Ledenbeheer en ledenwerving
  Het werven van meer leden, waarbij het ideaalplaatje zou zijn dat alle op de bedrijventerreinen aanwezige bedrijven lid worden van OVZZ en er in de toekomst geen ‘free riders’ meer zullen zijn. Kwantitatief houdt dit in dat we komend jaar (2021) streven naar 12 nieuwe leden.  
  Niet alleen nieuwe leden willen we bedienen, de huidige leden zijn net zo belangrijk. Het uitvoerend secretariaat bezoekt huidige leden om te horen wat er speelt en waar we kunnen ondersteunen.
 4. Structurele overlegvormen
  We werken constant aan structurele vormen van overleg en/of samenwerking met de Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland en [semi]overheden/ instanties zoals onder meer Politie, Brandweer en dergelijke met als doel onze huidige invloedrijke positie binnen het bestuurlijk bestel te professionaliseren en uit te breiden en daarmee de belangen van de leden bij deze voor de toekomstige ontwikkelingen van onze bedrijventerreinen belangrijke partijen optimaal te behartigen.
 5. Keurmerk Veilig Ondernemen
  We willen het gebied schoon, heel en veilig houden  en het KIWA Keurmerk Veilig Ondernemen  behouden. In januari 2021 staat de hercertificering van het Keurmerk op de agenda. 
 6. Kwalitatief goede bijeenkomsten
  Door Corona is het op dit moment moeilijker om bijeenkomsten te organiseren. Normaal gesproken organiseren we 4 of 5 kwalitatief goede bijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, de KVO-bijeenkomst, de Algemene Leden Vergadering, een teambuildingsuitje voor de vrijwillige bestuurs- en werkgroepleden, etc. Meer hierover vindt u in de agenda. 

Algemene speerpunten

 • Als OVZZ is een van onze doelstellingen het stimuleren van de zakelijke contacten en relaties tussen leden onderling, alsmede tussen leden en niet-leden/collega-ondernemers op de bedrijvenparken.
 • Het leveren van invloed en bijdragen aan lokale bestemmingsplannen, herbestratingsprojecten en de bewegwijzering in het gebied.
 • Het periodiek schouwen van de terreinen op veiligheid, bestrating, groenvoorziening, zwerfafval, e.d.
 • Samen met de ondernemers en Gemeente bespreken van grotere (weg)werkzaamheden.
 • Het ondernemen van alle stappen en maatregelen die noodzakelijk zijn om eens per drie jaar KVO gecertificeerd te worden.
 • Het vormgeven, beheren en verbeteren van kwaliteit, infrastructuur, beveiliging, groenvoorziening, enz. tezamen met alle daarvoor aangewezen gemeentelijke overheden/instanties en derden-partijen.
 • Het optimaal fungeren als aanspreekpunt voor de gemeente over beleid, plannen, maatregelen en acties.
 • Het aan de leden aanbieden van bemiddeling met gemeente, instanties of andere derden-partijen ingeval van eventuele [individuele] conflicten.
 • Het op brede schaal professioneel profileren van de bedrijvenparken Westerspoor, Zuiderhout, Houthavenkade, Westzanerdijk, Hembrug, Achtersluispolder en Zilverland.

Bookmark and Share


Share Button