Strategische visie 2022-2040

Strategische Agenda OVZZ 2022-2040

Inleiding

OVZZ staat voor ondernemerschap in Zaanstad Zuid! Binnen ons gebied werken de ondernemers in de volle breedte van onze Zaanse en regionale economie.

OVVZ kijkt vooruit en werkt  met een concrete strategie agenda voor de komende jaren.  Wij nemen onze verantwoordelijkheid en daarmee ook het initiatief om onze stad in de toekomst kwalitatief beter, duurzamer en schoner voor de Zaankanters te maken.

De ambitie die we in de Strategische Agenda uitspreken kan alleen gerealiseerd worden met gezamenlijke partners. De Strategische Agenda vormt het kader voor de speerpunten en werkgroepen die binnen OVZZ actief zijn.  De Strategische Visie is niet in beton gegoten, wij passen ons aan wanneer nodig.

 OVZZ gaat de agenda invullen op de volgende speerpunten:

Speerpunt kwaliteit gebied

Kwaliteit van de omgeving; Schoon, heel en veilig maken van het gebied: laat de bedrijventerreinen niet verloederen! Dit heeft economische effecten en beïnvloedt de veiligheid van de stad.

Alarmerend en zorgelijk is de verloedering van de bedrijventerreinen waar de ondernemers in het gebied slechts gedeeltelijk invloed op hebben. Ook zien we ondermijning als een probleempunt. Een bedrijventerrein moet uitnodigend zijn voor ondernemers, haar medewerkers, klanten en leveranciers, maar is dat op dit moment allerminst. Door het onvoldoende uitvoeren van beleid en handhaving daarop door de Gemeente is het maar de vraag of de eerstvolgende Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) kan worden verkregen.

Als ondernemersvereniging doen we wat we kunnen:

 • Bestuursleden gaan regelmatig het gebied in om het vuil op te ruimen;
 • We spreken ondernemers aan om ook buiten hun eigen grond of gebied de handen uit de mouwen te steken;
 • We spreken ook overlastgevers aan over de overlast die wordt veroorzaakt;
 • We hebben direct contact met afdeling Handhaving, afdeling Zwerfval en Groenvoorziening bij de gemeente Zaanstad.

En verder #hoedan op korte termijn:

 • We zetten in op een gezamenlijke aanpak met de stakeholders en maken daar werkafspraken mee. Dit vraagt aanwezigheid en eigenaarschap van alle stakeholders bij alle overleggen. Het keurmerk moet worden geborgd;
 • OVZZ zal dichter op de voortgang van deze werkafspraken gaan zitten, meer vastleggen en bij geen follow up escaleren;
 • OVZZ onderzoekt welke nieuwe mogelijkheden er zijn voor een beter parkmanagement, daar zijn we op dit moment al erg ver mee!
 • Wenselijk is een meer actieve houding van de afdeling Handhaving, afdeling Zwerfafval en Groenvoorziening.
 • Januari 2024 hebben we weer het Keurmerk Veilig Ondernemen behaald, dat is weer een mooie stap om van daaruit verder te werken.

Speerpunt duurzaamheid en circulariteit

“Wij dragen als ondernemers daadwerkelijk bij aan duurzaamheid en circulariteit.”

Het klimaat- en energieakkoord legt druk op de bestaande ruimtelijke opgaven waarbinnen windmolens, zonnepanelen en andere slimme vormen van energieopwekking een plek moeten krijgen. Het lukt ons om duurzaamheid voor de leden transparant te maken.

De succesvolle samenwerking met SAENZ helpt ons de leden iets te brengen wat direct resultaat heeft.

89% van het afval in de MRA is industrieel/ bedrijfsafval. OVZZ ziet kans voor de Achtersluispolder om zich te ontwikkelen tot Circulaire Mainport van de MRA. Een circulaire mainport is een gebied waar afval en reststromen worden verzameld, gesorteerd en verwerkt tot nieuwe grondstof. Er zijn twee hoofdredenen waarom we verwachten dat Achtersluispolder de potentie heeft zich te ontwikkelen tot Circulaire Mainport:

 • Het gebied ligt te midden van een industrierijk gebied waar veel grondstoffen in- en uitstromen;
 • Het gebied heeft een zeer gunstige ligging, verbonden met de Amsterdamse zeehaven en de Zaanse houthaven. Met zowel over de weg als over water uitstekende verbinding met de MRA.

#hoedan:

 • OVZZ maakt een Plan van Aanpak voor het bedrijventerrein voor circulariteit, duurzaamheid en energie transitie met jaarlijkse updates;
 • Wat betreft de netcongestie stroomnet onderzoeken we andere mogelijkheden voor energieopslag en de mogelijkheden voor Smart Grid. Planvorming hiertoe in overleg met de Green Business Club

Speerpunt Werkgelegenheid

“Werkgelegenheid: Wij willen werken aan kansengelijkheid op de arbeidsmarkt: bedrijventerreinen zijn de motoren voor de “blue collar” werkgelegenheid.”

Een knelpunt in de huidige tijd is de beschikbaarheid van voldoende en gekwalifi­ceerde medewerkers. Dat vraagt om meer focus en inzet in de arbeidsmarkt en het onderwijs. Ondernemers vinden dat iedereen kans moet hebben om te werken, allen op hun eigen niveau. Werkzoekenden moeten makkelijk vindbaar zijn voor werkgevers of bemiddelende partijen.

Veel Zaankanters zijn afhankelijk onze maak- en logistieke industrie. Met name praktisch werk is belangrijk voor Zaanstad, praktisch geschoold werk vraagt gemiddeld 250 m2 werkruimte per werknemer!

#hoedan:

 • OVZZ benadrukt bij de Gemeente het belang voor het behouden van meer dan 12.000 arbeidsplaatsen in de maak- en logistieke industrie;
 • OVZZ start het overleg op met opleidingsinstituten en andere stakeholders om een betere aansluiting op de arbeidsmarkt te vinden.

Speerpunt ontwikkeling gebieden

Achtersluispolder:

OVZZ heeft in 2023 duidelijkheid afgedwongen over de transitieplannen van de Gemeente Zaanstad inzake de ontwikkeling van een mogelijk woon/werkgebied in de Achtersluispolder. 

Het is van economisch belang om de aanwezige bedrijven te koesteren en daarom een duidelijk besluit te nemen. We willen ondernemers niet belemmeren in hun toekomstplannen en ambities om te verduurzamen.  De gewenste duurzaamheidsopgaven voor de komende jaren loopt nu al vertraging op.

Duidelijkheid over het aanpassen van een milieucategorie is gewenst. Door onverwachte aanpassingen in de milieucategorie worden bedrijven genoodzaakt te sluiten. Hierdoor stokt economische ontwikkeling en gaan direct arbeidsplaatsen in Zaanstad verloren.

Ontwikkelingen overige OVZZ gebieden:

Zowel op de Houthaven, Zuiderhout en Hembrug staat ondernemerschap onder druk omdat de ruimte ook voor andere doeleinden mogelijk beschikbaar komt. Ook hier zal duidelijkheid op korte termijn in de besluitvorming gewenst zijn.

#hoedan:

 • Afspraken over een duidelijk kader voor de verschillende transities met een tijdspad, besluitpunten en besluitmomenten van de gemeente.
 • OVZZ gaat het gesprek aan met desbetreffende ambtenaren, wethouders en raadsleden om vervolgens goede afspraken te maken.

Strategische doelen voor de middellange en lange termijn:

Doelstellingen op lange termijn zullen het komend jaar verder uitgewerkt worden. Voor nu:

Middellange termijn (tot 2030):

 • Plan van aanpak maken voor OVZZ ondernemers met het oog op een CO2 reductie van 55% in 2030 volgens het Zaans Klimaatakkoord;
 • Invloed uitoefenen op Economische Visie van Gemeente Zaanstad en MRA; een actievere rol in de Economische Visie van gemeente Zaanstad en de MRA;
 • Plan van aanpak voor interne en externe mobiliteit: Bereikbaarheid, duurzaam vervoer. Verbetering en verduurzaming van de interne en externe mobiliteit;
 • Excellente bedrijventerreinen waar iedereen graag komt/werkt.

Lange termijn 2040:

 • Doelstelling klimaatneutraal ondernemen. OVZZ als het bedrijventerrein van de toekomst!
Share Button