Speerpunten 2022


Speerpunten 2022

Transformatie Achtersluispolder
Gemeente Zaanstad is bezig met de plannen voor de Transformatie van de Achtersluispolder. De werkgroep Transformatie van OVZZ is hier nauw bij betrokken en doet er alles aan om u hierover te informeren. In 2019 is er vanuit BIA een enquête uitgezet onder leden en niet leden in de Achtersluispolder om uw mening en ideeën hierover te inventariseren. Hiermee zijn wij naar de gemeente gegaan.  De gemeente heeft aangegeven in het tweede kwartaal van 2021 meer aan te geven over de concrete planning. Wij houden u op de hoogte. Zie voor meer informatie ook: https://maakachtersluispolder.zaanstad.nl/

Herinrichting Thorbeckeweg
In het eerste kwartaal van 2022 wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de Thorbeckeweg. Goede acties om de doorstroming te creëren, maar dat betekent wel veel stremming tijdens de werkzaamheden. Wij zijn nauw betrokken in de werkgroep die hierover gaat en houden u op de hoogte. Meer informatie vindt u hier: https://thorbeckeweg.zaanstad.nl/ Overige werkzaamheden in het gebied waar wij ons mee bezig houden zijn o.a.:
– Aanpak rotondes Westzanerweg en Hoofdtocht
– Herinrichting Tochten

Ledenbeheer en ledenwerving
Het werven van meer leden, waarbij het ideaalplaatje zou zijn dat alle op de bedrijventerreinen aanwezige bedrijven lid worden van OVZZ en er in de toekomst geen ‘free riders’ meer zullen zijn. Kwantitatief houdt dit in dat we komend jaar (2022) streven naar 12 nieuwe leden.  
Niet alleen nieuwe leden willen we bedienen, de huidige leden zijn net zo belangrijk. Het uitvoerend secretariaat belt en bezoekt huidige leden om te horen wat er speelt en waar we kunnen ondersteunen. 
Lid of geen lid, we komen graag langs om aan te geven wat we voor u kunnen doen in het gebied. Contact ons via info@ovzz.nl of 06-51489273.

Structurele overlegvormen
We werken constant aan structurele vormen van overleg en/of samenwerking met de Gemeente Zaanstad, Provincie Noord-Holland en [semi]overheden/ instanties zoals onder meer Politie, Brandweer en dergelijke met als doel onze huidige invloedrijke positie binnen het bestuurlijk bestel te professionaliseren en uit te breiden en daarmee de belangen van de leden bij deze voor de toekomstige ontwikkelingen van onze bedrijventerreinen belangrijke partijen optimaal te behartigen.
Daarnaast hebben we met het oog op de transformatie in de Achtersluispolder de contacten versterkt met ORAM en VEBAN, de ondernemersverenigingen aan de Amsterdam-kant.

Keurmerk Veilig Ondernemen
We willen het gebied schoon, heel en veilig houden  en het KIWA Keurmerk Veilig Ondernemen  behouden. In januari 2021 heeft de werkgroep KVO/KI de hercertificering binnengehaald en mogen we het Keurmerk weer dragen. Met dit certificaat kunt u korting krijgen op uw opstalverzekering. Wij verstrekken dit certificaat graag aan onze leden via de mail.
Ervaart u overlast op het gebied van zwerfvuil, personen, parkeren etc? Incidentele zaken kunt u melden via de Slimmelden website of app van gemeente Zaanstad. Gaat het om structureel overlast? Meld het bij ons via info@ovzz.nl zodat we het tijdens het KVO overleg op tafel kunnen leggen zodat de betreffende instantie het kan oppakken.
Hier vindt u een overzicht van de belangrijke contacten en telefoonnummers in het geval van overlast.

Duurzaamheid
Het staat ongetwijfeld bij elke ondernemer, elke instantie op de agenda; duurzaamheid, we moeten er wat mee. Maar hoe pak je dit aan? Wat kun je doen? Wat wil je doen? Wat is slim zowel voor de portemonnee als voor het milieu?
OVZZ heeft hier ook haar hoofd over gebroken en is een samenwerking aangegaan met SAENZ als het gaat om het adviseren en ontzorgen van de ondernemers voor het leveren van voordelige groene energie. Daarnaast begeleid en adviseert SAENZ bij duurzaamheidsvraagstukken en oplossingen.  Daarnaast werken we samen met de Green Business Club op het gebied van de aanleg van zonnepanelen. 

Kwalitatief goede bijeenkomsten
Afgelopen 1,5 jaar was het helaas door corona niet mogelijk bijeenkomsten te organiseren. We hebben wel enkele digitale bijeenkomsten georganiseerd, maar elkaar ontmoeten werkt toch veel beter! Inmiddels heeft de werkgroep communicatie/evenementen weer enkele bijeenkomsten in de planning staan! Jaarlijks organiseren we 4 of 5 kwalitatief goede bijeenkomsten over actuele onderwerpen, zoals de nieuwjaarsbijeenkomst, de KVO-bijeenkomst, de Algemene Leden Vergadering, een teambuildingsuitje voor de vrijwillige bestuurs- en werkgroepleden, etc. Meer hierover vindt u in de agenda. 

Algemene speerpunten

  • Als OVZZ is een van onze doelstellingen het stimuleren van de zakelijke contacten en relaties tussen leden onderling, alsmede tussen leden en niet-leden/collega-ondernemers op de bedrijvenparken.
  • Het leveren van invloed en bijdragen aan lokale bestemmingsplannen, herbestratingsprojecten en de bewegwijzering in het gebied.
  • Het periodiek schouwen van de terreinen op veiligheid, bestrating, groenvoorziening, zwerfafval, e.d.
  • Samen met de ondernemers en Gemeente bespreken van grotere (weg)werkzaamheden.
  • Het ondernemen van alle stappen en maatregelen die noodzakelijk zijn om eens per drie jaar KVO gecertificeerd te worden.
  • Het vormgeven, beheren en verbeteren van kwaliteit, infrastructuur, beveiliging, groenvoorziening, enz. tezamen met alle daarvoor aangewezen gemeentelijke overheden/instanties en derden-partijen.
  • Het optimaal fungeren als aanspreekpunt voor de gemeente over beleid, plannen, maatregelen en acties.
  • Het aan de leden aanbieden van bemiddeling met gemeente, instanties of andere derden-partijen ingeval van eventuele [individuele] conflicten.
  • Het op brede schaal professioneel profileren van de bedrijvenparken Westerspoor, Zuiderhout, Houthavenkade, Westzanerdijk, Hembrug, Achtersluispolder en Zilverland.

Bookmark and Share


Share Button